Polityka prywatności

 

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) i nowej wersji federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG 2018). Poniżej znajdują się informacje dotyczące rodzaju, przeznaczenia i stosowania danych osobowych.

 

Mimo że nasza strona ma różne zabezpieczenia, nie można zapewnić pełnej ochrony danych, ponieważ nie da się wykluczyć luk bezpieczeństwa w Internecie. W przypadku pytań dotyczących danych, na końcu tekstu znajdują się odpowiednie dane naszych osób do kontaktu.

 

Definicje

 

W naszej polityce prywatności stosujemy definicje, które zostały objaśnione poniżej:

 

„Dane osobowe” to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); jako możliwa do zidentyfikowania traktowana jest osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przyporządkowanie do identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online oraz do jednej bądź kilku właściwości, które wyrażają tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 

„Przetwarzanie” to proces wykonywany przy pomocy lub bez pomocy metod automatycznych lub każda seria takich procesów w związku z danymi osobowymi, jak np. zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, zapisywanie, przystosowywanie lub zmiana, odczytywanie, sprawdzanie, stosowanie upublicznianie w postaci przekazania, porównania lub powiązania, ograniczenia, skasowania lub zniszczenia.

 

„Administrator” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; jeśli cele lub środki tego przetwarzania są wyznaczone przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, to można przewidzieć administratora lub niektóre kryteria jego wyznaczenia na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich.

 

„Odbiorca” to osoba fizyczna lub prawa, urząd, instytucja bądź inny podmiot, który upublicznia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to podmiot trzeci, czy nie. Urzędy mogące otrzymywać dane osobowe w ramach określonego dochodzenia na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich nie są jednak traktowane jako odbiorcy; przetwarzanie tych danych przez wymienione urzędy następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych na podstawie celów przetwarzania.

 

„Podmiot trzeci” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja bądź inny organ oprócz osoby, której dane dotyczą, podmiotu odpowiedzialnego, wykonawcy zlecenia i osób, które w bezpośrednim zakresie odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego lub wykonawcy zlecenia są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

 

Rodzaj, cel i wykorzystywanie danych osobowych

 

Zapisywanie danych dostępu

 

Przy każdym dostępie użytkownika do strony z naszej witryny dane dostępu są zapisywane w pliku protokołu (plik dziennika) na naszym serwerze. Te dane obejmują np.

typ i wersję przeglądarki,

stosowany system operacyjny,

stronę, z której wywołano dane (adres URL odsyłacza),

adres IP komputera pytającego,

datę i godzinę dostępu zapytania do serwera i

nazwę pliku oraz URL.

 

Te dane są analizowane wyłącznie do celów statystycznych. Przekazywanie stronom trzecim, do celów komercyjnych lub niekomercyjnych, nie następuje. Użytkownik może przechowywać dłużej, wydawać lub uzyskiwać późniejszy dostęp do plików dziennika serwera tylko wtedy, gdy jest to dozwolone w ramach prawnych (np. w przypadku przypuszczenia działań niezgodnych z prawem)

 

Możliwości kontaktu przez stronę internetową

 

Jeśli w naszej witrynie jest możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to są one podawane dobrowolnie. Jeżeli nie ma wymaganych powodów w związku z realizacją transakcji, można w każdej chwili wycofać pisemnie wcześniej udzieloną zgodę na zapisywanie danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym, przez e-mail lub faks. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że przekazywanie jest wymagane ze względu na przepisy prawa.

Jeśli w ramach procesów przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę danej osoby, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO).

Dla przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu zachowania prawnie uzasadnionego interesu MPG lub strony trzeciej i interesy, prawa podstawowe oraz swobody podstawowe osoby, której dane dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego nad wymienionym wyżej interesem, to podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, jeżeli nie ma celu ich zapisywania. Zapisanie może również nastąpić, jeżeli jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawa unijnego, którym podlega MPG. Blokada lub usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie termin zapisania wyznaczony przez wymienione normy, chyba że występuje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub realizacji umowy.

Na naszej witrynie znajdują się różne formularze, które można wykorzystywać do kontaktu z nami. W przypadku formularzy korzystamy z usługi JotForm Inc., która jako wykonawca zlecenia w zakresie danych przetwarza wszystkie dane osobowe według zobowiązań na podstawie dodatku o przetwarzaniu danych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych.

Jeśli użytkownik korzysta z możliwości nawiązania kontaktu lub zarejestrowania takiego formularza, to dane wprowadzone w okienku wprowadzania są przekazywane do nas i zapisywane na serwerach UE.  Ponadto znajduje się informacja o tej polityce prywatności. Dane są wykorzystywane wyłącznie do rozpatrzenia wspólnej kwestii.

Podstawą prawną przetwarzania danych podczas korzystania z formularzy jest w przypadku uzyskanej zgody użytkownika art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych z okna wprowadzania służy wyłącznie do rozpatrzenia danej kwestii. Użytkownik ma zawsze możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec wymienionych osób do kontaktu.

 Zarządzanie i zapisywani danych osobowych następuje w systemach JotForm Inc, USA. Dane osobowe są przekazywane do instytucji i urzędów państwowych tylko w przypadkach wymaganych ustawowo lub w celu ścigania z powodu ataków na naszą infrastrukturę sieciową. Przekazywanie podmiotom trzecim w innych celach nie następuje.

 

Pliki cookie

 

Na niektórych stronach stosujemy pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z naszych witryn. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na twardym dysku tylko na czas odwiedzin naszej witryny i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki w zależności od ustawienia programu przeglądarki. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator plików cookie. Identyfikator pliku cookie jednoznacznie identyfikuje plik cookie. Składa się on z ciągu znaków, na podstawie którego strony internetowe i serwer mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować po jednoznacznym identyfikatorze pliku cookie.

 

Większość przeglądarek ma ustawienia automatycznie akceptujące pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można jednak dezaktywować lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o przesyłaniu pliku cookie. Może się jednak wówczas zdarzyć, że niektóre funkcje na stronie nie będą działać lub będą funkcjonować tylko w ograniczonym zakresie.

 

Przepisy o ochronie danych w zakresie stosowania i wykorzystywania Google Analytics (z funkcją anonimizowania)

 

W tej witrynie wykorzystywana jest usługa „Google Analytics”, oferowana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), do analizy korzystania z witryny przez użytkowników. W usłudze stosowane są „cookie” ‒ pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym. Informacje zgromadzone przez pliki cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

 

W tej witrynie stosowane jest anonimizowanie IP. Adres IP użytkowników jest skracany w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skrócenie powoduje brak odniesienia do osoby adresu IP. W ramach umowy o przetwarzanie danych zlecenia, jakie operatorzy witryn zawarli z Google Inc., firma ta z wykorzystaniem zgromadzonych informacji opracowuje analizę korzystania z witryny oraz aktywności w witrynie i świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu.

 

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na urządzeniu przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Jeśli przeglądarka nie będzie zezwalać na pliki cookie, nie można zapewnić, że możliwy będzie dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń.

 

Ponadto wtyczka przeglądarki może zapobiec przesyłaniu do Google Inc. oraz wykorzystywaniu przez Google Inc. informacji zgromadzonych przez pliki cookie (w tym adres IP). Poniższe łącze kieruje do odpowiedniej wtyczce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tutaj znajduje się więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Usuwanie i blokowanie

 

Zobowiązujemy się do usuwania danych osobowych przetwarzanych do własnych celów, od razu, kiedy wiedza dotycząca realizacji celu zapisywania nie jest już konieczna. W miejsce usuwania następuje blokowanie, o ile na usunięcie nie pozwalają ustawowe, statutowe lub umowne terminy przechowywania, jest powód, aby założyć, że usunięcie negatywnie może wpłynąć na istotne z punktu ochrony interesy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na szczególny rodzaj zapisania usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie pracy.

 

Ponadto użytkownik może w każdej chwili blokować, prostować lub usuwać zgromadzone przez nas dane. Usunięcie następuje również wtedy, gdy użytkownik wycofa zgodę na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych. Jeśli wycofanie nastąpi w tracie procesu biznesowego, to usunięcie zostanie wykonane bezpośrednio po jego zakończeniu.

Nie ma to wpływu na dalsze ustawowe zobowiązania do usunięcia lub zablokowania.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 

Zasadniczo dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Ponadto przez odpowiednie działania i regularne kontrole zapewniamy, że do zgromadzonych przez nas danych nie mają wglądu ani dostępu strony trzecie.

 

Ponadto przekazujemy dane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił zgodny na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych do jednego lub kilku określonych celów i taka zgoda została nam przedłożona.

Zapewniamy, że przekazane w ten sposób dane są zgodne z wytycznymi ustawowymi.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do informowania użytkowników o ich prawach. Wykonanie i skorzystanie z tych prawa jest bezpłatne.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do odwołania swojej zgody dotyczącej gromadzenia danych. Prawo działa tylko ze skutkiem na przyszłość; nie ma to wpływu na dane zgromadzone do momentu wejścia w życie sprzeciwu.

 

Należy zwrócić się do wskazanego niżej administratora lub inspektora ochrony danych, aby skorzystać z prawa do sprzeciwu.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo do zlecenia nam przesłania swoich danych do innego podmiotu.

 

Prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania

 

Użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych. Ta ostatnia możliwość jest stosowana, jeśli sytuacja prawna nie pozwala na usunięcie.

 

Prawo do zażalenia

 

Użytkownik ma prawo do złożenia zażalenia w organie nadzoru lub odpowiedzialnej instytucji, jeśli ma powód do reklamacji. Aby skorzystać z tego prawa oraz dwóch wymienionych wcześniej należy zwrócić się do osób kontaktowych wymienionych na końcu tej polityki prywatności.

 

Nazwa i adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie

 

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych postanowień o charakterze ochrony danych jest:

 

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

Fundacja pożytku publicznego według prawa cywilnego

 

Zarząd wykonawczy:

Jörg Lindner, Peer Gillner

 

Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych:

Peer Gillner

Gillner@lawaetz.de

 

Neumühlen 16- 20; D-22763 Hamburg

Telefon + 49 40/ 39 99 36- 0

Faks + 49 40/ 39 99 36 90

 

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

 

Inspektor ochrony danych administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie:

Uwe Jochens

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

Neumühlen 16- 20; D- 22763 Hamburg

Telefon + 49 40/ 39 99 36- 0

Faks + 49 40/ 39 99 36 90

dsb@lawaetz.de

 

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwracać się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. danych osobowych w przypadku wszystkich spraw i uwag dotyczących ochrony danych.